Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Căn cứ Thông tư số 155/2015, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính “v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Tải về tài liệu báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017