Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016

Tải về Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 - Công ty mẹ
Tải về Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 - Hợp nhất