Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2017
Tải về báo cáo kiểm toán 2017
tại đây.