Báo cáo tài chính Kiểm toán độc lập năm 2018

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố Báo cáo tài chính Kiểm toán độc lập năm 2018
Tải về báo cáo kiểm toán 2018
tại đây.