Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố Báo cáo tài chính Kiểm toán bán niên năm 2021

Tải về báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021
 tại đây.