Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố Báo cáo tài chính Kiểm toán giữa niên độ năm 2019

Tải về báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019
tại đây.