Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SSC của người nội bộ của công ty đại chúng

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                  - Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
                  - Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam

 
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SSC của người nội bộ của công ty đại chúng

- Tên tổ chức/cá nhân: ông Lê Minh Chánh
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó tổng giám đốc sản xuất
- Mã chứng khoán giao dịch: SSC
- Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 002C020110 tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2116 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ  0,01%
- Số lượng cổ phiếu bán/cho/nhận chuyển nhượng: 2110 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 2110 cổ phiếu
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (bán): 6 cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh trên sàn giao dịch.
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/8/2018 đến ngày 26/8/2018

Tải về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
tại đây.