Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                  - Sở Giao dịch chứng khoán
                  - Công ty đại chúng / công ty quản lý quỹ

 
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SSC của Công đoàn Cơ sở công ty CP Giống cây trồng miền Nam

- Tên tổ chức: Công đoàn cơ sở công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
- Mã chứng khoán giao dịch: SSC
- Tài khoản giao dịch cổ phiếu: 058C900099 tại công ty CP chứng khoán FPT (FPTS).
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 34.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,23%
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 34.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,23%
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 34.800 cổ phiếu
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (bán): 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận.
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/8/2018 đến ngày 27/8/2018
 
Tải về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại đây.