Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng - tháng 5/2021

Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng - tháng 5/2021
Time:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Time:

SSC Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020

SSC Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020
Time:

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Time:

SSC công bố thông tin phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam công bố thông tin phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020
Time:

SGDCK Hà Nội - TB ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch Công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu chuyển giao dịch Công ty CP Giống cây trồng miền Nam (MCK: SSC)
Time:

VSD - TB v/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán SSC từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường niêm yết HNX

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Thông báo v/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán SSC từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường niêm yết HNX
Time:

Sở GDCK Tp.HCM - TB v/v chuyển giao dịch cổ phiếu

Sở GDCK Tp.HCM - Thông báo về việc chuyển giao dịch cổ phiếu SSC niêm yết từ Sở GDCK Tp.HCM sang Sở GDCK Hà Nội
Time:

Đăng ký ngày chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở GDCK Tp.HCM sang Sở GDCK Hà Nội

Đăng ký ngày chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Time:

TB v/v chuyển giao dịch cổ phiếu từ SGDCCK Tp.HCM sang SGDCK Hà Nội

Thông báo v/v chuyển giao dịch cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Time:

TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Time:

Báo cáo tình hình quản trị SSC năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam năm 2020
Time: