Giống Cỏ chăn nuôi

Đặc tính: Dễ trồng , dễ chăm sóc , than lá mềm . Sinh trưởng mạnh , bắt đầu thu hoạch sớm

Đặc tính: Giống cỏ cao lương ngọt nhập từ Úc , dễ trồng , dễ chăm sóc , than lá mềm

Đặc tính: Giống cỏ lai nhập từ Úc , sinh trưởng mạnh , nhiều chồi , lá to , mềm , than nhỏ , trổ hoa muộn