Bắp vàng

TGST(ngày): 95-100 ngày.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng.
– Tỷ lệ cây cho 2 trái cao.
– Vỏ bi kín, hạt nửa đá, màu vàng cam sậm.
– Năng suất: 11-12 tấn/ha.

TGST(ngày): 95 - 100 

Đặc tính: Dạng hình cây ngọn, bộ lá đứng, cho năng suất cao

TGST(ngày):

Sinh trưởng ở Đồng bằng: 83-88 ngày
Sinh trưởng vùng Tây nguyên:91-102 ngày

Đặc tính:

Giống trung ngày, chịu nóng hạn, sạch bệnh, thích nghi rộng, hạt vàng cam, lá bi kín, hạt to nặng, chống đỗ ngã