Ông PHAN THẾ TÝ

* Sinh năm 1972

* Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán  

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh

* Quá trình công tác

− 11/1993–02/1998: Công ty TNHH Wishes Việt Nam – Nhân viên kiểm toán nội bộ.
−  04/1998–02/2009: Công ty Giống cây trồng Trung Ương 1, Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Nhân viên Phòng TCKT, từ 2006 đến 2008 là thành viên BKS của  NSC.     
−  04/2006 – nay & 03/2009 – 02/2010: Công ty cổ phần Giống NLN Quảng Nam  - Thành viên BKS – Phó Phòng TCKT.
−  03/2010–02/2011: Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Quyền Trưởng phòng TCKT.
−  03/2011–01/2012: Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Trưởng phòng TCKT.
−  02/2012 – nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Kế toán trưởng.
−  25/4/2015 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.