Ông BÙI QUANG SƠN

* Sinh năm 1971

 *  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, chuyên ngành  trồng trọt

 * Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 06/1999–12/1999: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Nhân viên RD thuốc BVTV.
– 2000–2002: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Nhân viên kỹ thuật thị trường thuốc BVTV & hạt giống cây trồng tại CN TP.HCM.
– 2003–2005: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Phó phòng Kỹ thuật thị trường thuốc BVTV và Phụ trách kinh doanh hạt giống tại CN TP.HCM.
– 2006–2007: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & sản xuất giống cây trồng;    Trưởng phòng marketing Trung tâm Nghiên cứu.
– 2008–2010: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống cây trồng; Trưởng phòng kinh doanh kiêm Trưởng phòng marketing Trung tâm Nghiên cứu.
– 2011–2014: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống cây trồng; Phó giám đốc phụ trách kinh doanh và marketing Trung tâm Nghiên cứu kiêm Trưởng phòng Kinh doanh.
– 2015: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống cây trồng; Phó Giám đốc Trung Tâm nghiên cứu và Sản xuất giống kiêm Giám đốc khu vực phía Bắc (phụ trách nông dược – lĩnh vực hạt giống & thuốc BVTV)
– 01/2016–10/2016: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống cây trồng; Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh & Marketing lĩnh vực hạt giống.
– 10/2016–12/2016: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh – Marketing.
– 01/2017–04/2018: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Tổng Giám Giám đốc.
– 10/2019 – nay: Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Ủy viên HĐQT.
– 12/2019 – nay: Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam – Ủy viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc.