• Duy trì tốc độ tăng trưởng dương. 
 • Tập trung phát triển sản phẩm mới: 
 • - Bắp nếp: CX 247 (đến 2020: 183 tấn)
 • - Bắp vàng: P2P (đến 2020: 362 tấn, C919 (đến 2020: 1.020 tấn)
 • - Lúa lai: KC06-1 (đến 2020: 625 tấn), Nam ưu 209KBL (đến 2020: 239 tấn), Nam ưu 604KBL (đến 2020: 93 tấn)
 • - Lúa thuần: Đài thơm 8 (đến 2020: 5.350 tấn), Kim Cương 111 (đến 2020: 1.000 tấn), Bắc Thơm 7 (đến 2020: 273 tấn).
 • Doanh thu tăng trưởng bình quân: hơn 10% (tỷ lệ sản phẩm độc quyền đến 2020 là 45%).
 • Lợi nhuận biên (lãi gộp): trên 30%
 • - Chi phí bán hàng: tối đa 8% trên oanh thu thuần hàng năm;
 • Chi phí quản lý: tối đa 8% trên oanh thu thuần hàng năm. 
 • Mục tiêu thị phần:
 • - Chi phối thị trường ngô nếp, tăng sản phẩm lúa thuần ở ĐBSCL. 
 • - Phát triển lúa lai nội địa và giảm dần lúa lai nhập khẩu; các sản phẩm rau lai. 
 • - Tiếp tục củng cố và phát triển tất cả các mặt hoạt động của công tác quản trị nguồn nhân lực để có thể đảm bảo đầy đủ số lượng và chất lượng đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD trong 5 năm tới. 
 • - Xây dựng chiến lược nghiên cứu-sản xuất-kinh doanh giai đoạn 2016-2020; 
 • - Tập trung hoàn thành dự án “Tái cấu trúc và xây dựng mô hình quản trị công ty” trong năm 2010; từng bước điều chỉnh chính sách tiền lương phù hợp yêu cầu phát triển của Công ty; tăng cường sử dụng các chế độ khoán, thưởng một số hoạt động nhằm động viên CBNV kịp thời.
 • - Điều chỉnh chiến lược nghiên cứu phát triển một số sản phẩm chủ yếu; đẩy nhanh tiến độ công nhận giống mới theo dự án; đầu tư đủ nhân lực, cơ sở vật chất để tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học hỗ trợ hoạt động chọn tạo giống.        Củng cố công tác hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh của SSC, từ đó xác lập kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cho các hoạt động, các đơn vị của Công ty.
 • - Đầu tư nâng cấp, đổi mới thiết bị, xây dựng mở rộng cơ sở vật chất kho tàng, máy móc thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất-chế biến-bảo quản và công tác quản lý.
 • - Củng cố và mở rộng các vùng nguyên liệu có điều kiện sinh thái phù hợp để sản xuất hạt giống bắp lai, lúa lai và hạt giống rau.
 • - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án liên doanh với công ty Daewon để tăng lợi nhuận
 • - Triển khai công tác kế toán quản trị và kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro trong toàn Công ty và các công ty con.

CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG CỦA CÔNG TY

 •  - Đối với hoạt động sản xuất: Quy trình sản xuất sản phẩm hạt giống, không gây ô nhiễm và thân thiện với môi truờng; 
 • - Đối với người lao động: Công ty đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty, tạo môi trường làm việc thân thiện, xanh, sạch. Tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành đối với người lao động. Đặc biệt, Công ty luôn đặt sự an toàn sản xuất lên hàng đầu, đảm bảo người lao động được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cần thiết trong quá trình sản xuất;    
 • - Đối với khách hàng: Khách hàng chính của SSC là người nông dân, do đó, Công ty luôn tiếp cận sâu sát, hướng hoạt động sản xuất của Công ty đến nhu cầu chung của người nông dân, làm người bạn đồng hành cùng nông dân qua mỗi mùa vụ…;
 • - Đối với Nhà đầu tư/Cổ đông hiện hữu của Công ty: SSC luôn công khai minh bạch thông tin theo đúng các quy định của luật chứng khoán, thị trường chứng khoán cũng như đáp ứng thông tin được truyền tải đầy đủ đến Nhà đầu tư.