Biểu đồ cơ cấu lao động của SSC:

Tổng số lao động đến 28/02/2017 là 291 người. Trong đó:

* Trên đại học:....................................... 15 người, tỉ lệ: 5%

* Đại học:........................................ 139 người, tỉ lệ: 47%

* Cao đẳng và Trung cấp:....................................... 59 người, tỉ lệ: 21%

* Sơ cấp + CNN:....................................... 23 người, tỉ lệ: 8%

* Lao động phổ thông:..................................... 55 người, tỉ lệ: 19%

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Thành phần của Hội đồng quản trị gồm có 5 người (trong đó có 3 thành viên độc lập không điều hành). Ban kiểm soát gồm có 3 người (trong đó có 2 thành viên độc lập không điều hành)

Trong năm 2000, tiếp tục xúc tiến thành lập 03 tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

+ Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

+ Tiểu ban Chính sách và Phát triển

+ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị: Được hưởng thù lao 2% lợi nhuận thực hiện sau thuế và tiền thưởng phạt theo tỷ lệ tăng giảm lợi nhuận so với kế hoạch; các thành viên được Công ty thanh toán chi phí phát sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ và tạo các điều kiện thuận lợi thực hiện chức năng của HĐQT, các thành viên không kiêm nhiệm được trả thù lao từ lợi nhuận sau thuế. 

 

Bà TRẦN KIM LIÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

 * Sinh năm: 1958

*  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

*  Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

*  Quá trình công tác: 

–  1980–1982 : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội – Giảng viên.
–  1982–1995 : Nông trường Đồng Giao-Ninh Bình – Trợ lý Giám đốc.
–  1995–1996 : Nông trường Đồng Giao – Ninh Bình – Trưởng phòng Kinh doanh.     
–  1996–1997 : XN Nông Công nghiệp Đồng Giao – Ninh Bình – Phó Giám đốc.
–  1997–1998 : Công ty Thực phẩm XK Đồng Giao – Ninh Bình – Phó Giám đốc.
–  1998–2001 : Công ty Vật tư và XNK-TCT Rau quả Việt Nam – Phó Giám đốc.
–  2001–2004 : Công ty cổ phần Giống cây trồng TW1 – Phó Giám đốc.
–  2004 – nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
–  01/2015 – nay: Hội đồng Quỹ Đổi mới Khoa học Công nghệ Quốc gia – Thành viên.
–  25/4/2015 – 24/6/2020: Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
–  11/2019 – nay: Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam – Chủ tịch HĐTV.
–  25/06/2020 – nay: Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Read more


Ông HÀNG PHI QUANG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

* Sinh năm 1959

* Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, cử nhân kinh tế ngoại thương; Cử nhân Luật kinh doanh Đại học Kinh tế Tp.HCM; 

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

* Quá trình công tác:

–  1989 – 1993: Kế toán trưởng công ty Giống Cây Trồng  TW2.
–  1993 – 2002: lần lượt đảm nhận các chức vụ: Kế toán trưởng, Phó giám đốc Công ty XNK Côn Sơn.     
–  07/2002 – 04/2007: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  04/2007 – 04/2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  04/2008 – 04/2012: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  04/2012 – 4/2015: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng  Miền Nam.
–  05/2015 – 12/2016 : Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  01/2017 – 05/2020 : Ủy viên HĐQT Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  25/06/2020 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.

Read more


Ông BÙI QUANG SƠN

Ông Bùi Quang Sơn - Ủy viên HĐQT

* Sinh năm 1971

 *  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, chuyên ngành  trồng trọt

 * Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 06/1999–12/1999: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Nhân viên RD thuốc BVTV.
– 2000–2002: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Nhân viên kỹ thuật thị trường thuốc BVTV & hạt giống cây trồng tại CN TP.HCM.
– 2003–2005: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Phó phòng Kỹ thuật thị trường thuốc BVTV và Phụ trách kinh doanh hạt giống tại CN TP.HCM.
– 2006–2007: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & sản xuất giống cây trồng;    Trưởng phòng marketing Trung tâm Nghiên cứu.
– 2008–2010: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống cây trồng; Trưởng phòng kinh doanh kiêm Trưởng phòng marketing Trung tâm Nghiên cứu.
– 2011–2014: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống cây trồng; Phó giám đốc phụ trách kinh doanh và marketing Trung tâm Nghiên cứu kiêm Trưởng phòng Kinh doanh.
– 2015: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống cây trồng; Phó Giám đốc Trung Tâm nghiên cứu và Sản xuất giống kiêm Giám đốc khu vực phía Bắc (phụ trách nông dược – lĩnh vực hạt giống & thuốc BVTV)
– 01/2016–10/2016: Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang (nay là Tập đoàn Lộc Trời) – Trung tâm Nghiên cứu & Sản xuất giống cây trồng; Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh & Marketing lĩnh vực hạt giống.
– 10/2016–12/2016: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh – Marketing.
– 01/2017–04/2018: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Tổng Giám Giám đốc.
– 10/2019 – nay: Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Ủy viên HĐQT.
– 12/2019 – nay: Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam – Ủy viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc.

Read more


Ông Nguyễn Đình Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC - ỦY VIÊN HĐQT

* Sinh năm: 1977

 * Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Tài chính/Cử nhân kế toán kiểm toán /Cử nhân Luật kinh doanh

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
−  09/2000 – 02/2002 : Công ty TNHH Đông Nam  – Nhân viên kế toán.
−  03/2002 – 08/2003 : Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn –Kế toán tổng hợp.
−  08/2003 – 05/2005 : Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long – Kế toán tổng hợp.
−  06/2005 – 11/2008 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên KHĐT.
−  12/2008 – 10/2010 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Trưởng phòng KHĐT.
−  10/2010 – 31/8/2017 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Giám đốc KHĐT.
−  27/4/2017 – 31/8/2017 : Ủy viên BKS Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
−  01/9/2017 – 31/7/2018: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam - Kế toán trưởng.
−  01/8/2018 – 12/2020 : Phó Tổng Giám đốc Quản trị - kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư.
−  01/01/2020 – 31/5/2020 : Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vina Rice).
−  01/06/2020 – nay : Tổng Giám đốc công ty Cổ Phần Giống cây trồng miền Nam.
−  25/06/2020 – nay : Ủy viên HĐQT công ty Cổ Phần Giống cây trồng miền Nam.

Read more


Ông DƯƠNG QUANG SÁU

Ông Dương Quang Sáu - Ủy viên HĐQT

 * Sinh năm: 1975

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành nông học.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 1998–2004: Trại giống cây trồng TW Đồng Văn – Nhân viên Kỹ thuật.
– 2005–2006: Phòng SX Cty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Sản xuất.
– 2006–2008: học Thạc sỹ tại học viện Nông Nghiệp Việt Nam.
– 2009–2010: Phòng SX Cty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Sản xuất.
– 2010–2012: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Trợ lý PTGĐ, Phó phòng SX.
– 2012–10/2013: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Trợ lý Tổng Giám đốc.
– 2013–2018: Công ty CP Giống cây trồng trung ương – Giám đốc phòng Sản  xuất.
– 01/01/2019 – nay: Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Phó Tổng giám đốc.

– 25/06/2020 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam – Ủy viên HĐQT.

Read more


Ông PHAN THẾ TÝ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

* Sinh năm 1972

* Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán  

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh

* Quá trình công tác

− 11/1993–02/1998: Công ty TNHH Wishes Việt Nam – Nhân viên kiểm toán nội bộ.
−  04/1998–02/2009: Công ty Giống cây trồng Trung Ương 1, Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Nhân viên Phòng TCKT, từ 2006 đến 2008 là thành viên BKS của  NSC.     
−  04/2006 – nay & 03/2009 – 02/2010: Công ty cổ phần Giống NLN Quảng Nam  - Thành viên BKS – Phó Phòng TCKT.
−  03/2010–02/2011: Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Quyền Trưởng phòng TCKT.
−  03/2011–01/2012: Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Trưởng phòng TCKT.
−  02/2012 – nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Kế toán trưởng.
−  25/4/2015 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.

Read more


Bà Văn Thị Ngọc Ánh

Bà Văn Thị Ngọc Ánh - Thành viên Ban Kiểm soát

 * Sinh năm: 1975

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 2000 – 2008: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà & Đô thị – Nhân viên Kế toán.
– 2008 – 2013: Công ty Cổ phần HUD VN – Kế toán trưởng.
– 2013 – 2018: Công ty Hitachi Technologies VN – Kế toán trưởng.
– 2018 – 2020: Công ty Hàng Không Tre Việt – Trưởng phòng Kế toán TH, Trưởng ban Kế toán.
– 10/2020 – nay: Công ty CP Tập đoàn PAN – Kế toán trưởng.
– 23/4/2021 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam - Thành viên Ban Kiểm soát.

Read more


Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thành viên Ban Kiểm soát

 * Sinh năm: 1980

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
– 04/2004 – 06/2006: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kế toán bán hàng.
– 06/2006 – 05/2010: Công ty CP Giống cây trồng Trung ương – Nhân viên Kế toán.
– 05/2010 – 11/2016: Công ty CP giống cây trồng Hà Tây – Kế toán trưởng.
– 11/2016 – nay: Công ty CP Giống cây trồng Hà Tây – Phó Giám đốc.
– 25/06/2020 – nay: Công ty CP Giống cây trồng miền Nam – Thành viên BKS.

Read more


Ông Nguyễn Đình Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC - ỦY VIÊN HĐQT

* Sinh năm: 1977

 * Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Tài chính/Cử nhân kế toán kiểm toán /Cử nhân Luật kinh doanh

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
−  09/2000 – 02/2002 : Công ty TNHH Đông Nam  – Nhân viên kế toán.
−  03/2002 – 08/2003 : Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn –Kế toán tổng hợp.
−  08/2003 – 05/2005 : Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long – Kế toán tổng hợp.
−  06/2005 – 11/2008 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên KHĐT.
−  12/2008 – 10/2010 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Trưởng phòng KHĐT.
−  10/2010 – 31/8/2017 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Giám đốc KHĐT.
−  27/4/2017 – 31/8/2017 : Ủy viên BKS Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
−  01/9/2017 – 31/7/2018: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam - Kế toán trưởng.
−  01/8/2018 – 12/2020 : Phó Tổng Giám đốc Quản trị - kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư.
−  01/01/2020 – 31/5/2020 : Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vina Rice).
−  01/06/2020 – nay : Tổng Giám đốc công ty Cổ Phần Giống cây trồng miền Nam.
−  25/06/2020 – nay : Ủy viên HĐQT công ty Cổ Phần Giống cây trồng miền Nam.

Read more


Ông LÊ MINH CHÁNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

* Sinh năm: 1972

* Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư nông học.

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

* Quá trình công tác: 

−  1997–  2003: Công ty Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên nghiên cứu.
−  2003–2007: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên nghiên cứu.
−  2007–2008: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu phát triển.
−  2008–2009: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Giám đốc trung tâm nghiên cứu.
−  2009–2016 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Giám đốc trung tâm nghiên cứu.
−  01/2017 – 10/2020: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất.
−  01/06/2021 – nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất.

Read more


Ông Nguyễn Quốc Phong

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

* Sinh năm: 1981

* Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Kinh tế Nông lâm.

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

* Quá trình công tác
−  05/2004 – 01/2009 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Nhân viên Kinh doanh – Phòng Kinh doanh.
−  02/2009 – 09/2010 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Trưởng vùng Duyên hải Miền Trung – Phòng Kinh doanh.
−  10/2010 – 03/2013 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Phó Trưởng Phòng Kinh doanh.
−  04/2013 − 9/2015 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Quyền Giám đốc Kinh doanh.
−  10/2015 − 02/2018 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Giám đốc Kinh doanh.
−  Từ tháng 3/2018 đến nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh.

Read more