Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Căn cứ Thông tư số 155/2015, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính “v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017...
Time:

Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Hà Nội

Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Giống cây trồng miền Nam
Time:

Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Time:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Time:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Time:

Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của SSC tiếp tục nhiệm kỳ 2015 - 2019

Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của SSC tiếp tục nhiệm kỳ 2015 - 2019
Time:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
Time:

Tài liệu Đai hội Cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đai hội Cổ đông thường niên năm 2017
Time:

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016
Time:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Hàng Nhật Quang

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB Hàng Nhật Quang
Time:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng
Time:

Bổ sung địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Bổ sung địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Time: