Báo cáo tình hình quản trị công ty SSC 6 tháng đầu năm 2018

Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam báo cáo tình hình quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2018
Time:

Công bố thông tin v/v chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

CBTT v/v chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
Time:

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc
Time:

Công bố thông tin - Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017
Time:

Công ty CP Giống cây trồng Trung Ương công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam

Công ty CP Giống cây trồng Trung Ương (NSC) công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC)
Time:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Time:

Công bố thông tin về việc NSC thực hiện chào mua công khai cổ phiếu SSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài.
Time:

Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam v/v nhất trí thông qua việc NSC thực hiện chào mua công khai cổ phiếu SSC

Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam v/v nhất trí thông qua việc NSC thực hiện chào mua công khai cổ phiếu SSC
Time:

Công bố công thông tin bất thường - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh

Công bố công thông tin bất thường - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh
Time:

Báo cáo tình hình quản trị công ty SSC năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty SSC năm 2017
Time:

Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017

Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017
Time:

TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 & tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 & tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
Time: