Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ngày 26/6/2019, để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính năm 2019 của SSC, dựa trên năng lực kiểm toán, dịch vụ khách hàng và mức phí kiểm toán.
Time:

SSC góp mặt trong 259 doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin 2019

Công bố thông tin (CBTT) là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên hai sàn chứng khoán Việt Nam. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp niêm yết với cộng đồng nhà đầu tư nói chung và các cổ đông nói riêng.
Time:

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu tháng 5/2019

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu
Time:

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Time:

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc SSC

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Quyền Tổng Giám đốc được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, hiệu lực kể từ ngày 16/5/2019.
Time:

Công bố thông tin về quyết định xử phạt hành chính về thuế

Công bố thông tin về quyết định xử phạt hành chính về thuế
Time:

Biên bản & Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

Biên bản & Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018
Time:

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2018

Công bố thông tin tài liệu Báo cáo thường niên 2018
Time:

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

Công bố thông tin Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018
Time:

Công bố thông tin về việc giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin về việc giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Time:

Nghị quyết của HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc mua cổ phiếu quỹ của SSC

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc mua cổ phiếu quỹ của SSC
Time:

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự tháng 3/2019

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự, ông Trịnh Minh Hợp thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Time: