CBTT bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc - tháng 05/2020

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc
Time:

SSC gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công bố thông tin về gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Time:

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2019

Công bố thông tin tài liệu Báo cáo thường niên 2019
Time:

Nghị Quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Time:

Báo cáo tình hình quản trị SSC năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam năm 2019
Time:

Công bố công thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự tháng 01/2020

Công bố công thông tin bất thường về việc thôi việc Phó Tổng Giám đốc
Time:

Nghị Quyết của HĐQT SSC về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019

Nghị Quyết của HĐQT SSC về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019
Time:

Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT

Công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT - ông Bùi Quang Sơn
Time:

Nghị quyết của HĐQT SSC về việc thanh toán chi trả cổ tức năm 2018

Nghị quyết của HĐQT SSC về việc thanh toán chi trả cổ tức năm 2018
Time:

Công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Hoàng Anh
Time:

CBTT bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi Tổng Giám đốc
Time:

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Giống cây trồng miền Nam 6 tháng đầu năm 2019
Time: