Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016