Thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

1. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu

2. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu thay đổi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 7424/UBCK-QLCB ngày 31/10/2017

- Nội dung thay đổi: gia hạn thời gian giao dịch từ ngày 31/10/2017 đến ngày 23/11/2017

- Thời điểm áp dụng phương án thay đổi: 31/10/2017

- Những nội dung khác trong phương án giao dịch mua lại cổ phiếu không thay đổi và thực hiện theo Bản công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu số
441/BC ngày 13/10/2017 đã được công bố thông tin.

Thông báo 467/BC tải xem tại đây