Nghị quyết & Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 10/10/2018

    - Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015, hiệu lực ngày 01/7/2015;
    - Căn cứQuyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN Công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần;
    - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
    - Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 10/10/2018 tại Tầng 8 tòa nhà Pico Plaza - số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM;
    Tổng số có 49 cổ đông, trong đó hiện diện 25 cổ đông và ủy quyền 24 cổ đông, cổ phần hiện diện 12.873.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,24% trên số cổ phần có quyền biểu quyết 13.516.855 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ).


Tải về Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2018
Tải về Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018