Đậu đũa Hồng Điểm

Đậu đũa Hồng Điểm

TGST(ngày): 45-50 ngày sau khi gieo.

Đặc tính:

– Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng.
– Trái màu xanh trung bình, dài 55-60 cm.
– Thịt khá dày, ngon ngọt, hạt màu trắng đỏ.
– Thu kéo dài.
– Năng suất: 25-35 tấn/ha.

– Sinh trưởng mạnh, thích nghi rộng.
– Trái màu xanh trung bình, dài 55-60 cm.
– Thịt khá dày, ngon ngọt, hạt màu trắng đỏ.
– Thu kéo dài.
– Năng suất: 25-35 tấn/ha.