Biểu đồ cơ cấu lao động của SSC:

Tổng số lao động đến 28/02/2017 là 291 người. Trong đó:

* Trên đại học:....................................... 15 người, tỉ lệ: 5%

* Đại học:........................................ 139 người, tỉ lệ: 47%

* Cao đẳng và Trung cấp:....................................... 59 người, tỉ lệ: 21%

* Sơ cấp + CNN:....................................... 23 người, tỉ lệ: 8%

* Lao động phổ thông:..................................... 55 người, tỉ lệ: 19%

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Thành phần của Hội đồng quản trị gồm có 5 người (trong đó có 3 thành viên độc lập không điều hành). Ban kiểm soát gồm có 3 người (trong đó có 2 thành viên độc lập không điều hành)

Trong năm 2000, tiếp tục xúc tiến thành lập 03 tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

+ Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

+ Tiểu ban Chính sách và Phát triển

+ Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị: Được hưởng thù lao 2% lợi nhuận thực hiện sau thuế và tiền thưởng phạt theo tỷ lệ tăng giảm lợi nhuận so với kế hoạch; các thành viên được Công ty thanh toán chi phí phát sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ và tạo các điều kiện thuận lợi thực hiện chức năng của HĐQT, các thành viên không kiêm nhiệm được trả thù lao từ lợi nhuận sau thuế. 

 

Bà LÊ THỊ LỆ HẰNG

CHỦ TỊCH HĐQT

 * Sinh năm: 1975 

*  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

*  Ngoại ngữ: Thông thạo tiếng Anh.

*  Quá trình công tác:

–  07/2007 - 5/2010 – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Trợ lý Tổng Giám đốc– Giám đốc khối Phân tích TVĐT.
–  6/2010 – Đến nay : Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI – Tổng Giám đốc.    
–  03/2012 : Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An – Thành viên HĐQT.
–  03/2012 : Công ty CP Giống cây trông TW – Phó Chủ tịch HĐQT.
–  03/2012 : Công ty CP sản xuất KD XNK Bình Thạnh – Thành viên HĐQT.
–  04/2013 : Công ty CP Xuyên Thái Bình – Thành viên HĐQT.
–  04/2014 : Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông – Thành viên HĐQT.
–  Từ 25/4/2015 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.

→ Đọc thêm


Bà TRẦN KIM LIÊN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

 * Sinh năm: 1958

*  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

*  Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

*  Quá trình công tác: 

–  1980–1982 : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội – Giảng viên.
–  1982–1995 : Nông trường Đồng Giao-Ninh Bình – Trợ lý Giám đốc.
–  1995–1996 : Nông trường Đồng Giao – Ninh Bình – Trưởng phòng Kinh doanh.     
–  1996–1997 : XN Nông Công nghiệp Đồng Giao – Ninh Bình – Phó Giám đốc.
–  1997–1998 : Công ty Thực phẩm XK Đồng Giao – Ninh Bình – Phó Giám đốc.
–  1998–2001 : Công ty Vật tư và XNK-TCT Rau quả Việt Nam – Phó Giám đốc.
–  2001–2004 : Công ty cổ phần Giống cây trồng TW1 – Phó Giám đốc.
–  2004 – nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
–  01/2015 – nay: Hội đồng Quỹ Đổi mới Khoa học Công nghệ Quốc gia – Thành viên.
–  Từ 25/4/2015 – Phó Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

 

→ Đọc thêm


Ông ĐỖ BÁ VỌNG

Ủy viên HĐQT

* Sinh năm: 1954.

* Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

* Ngoại ngữ:  Tiếng Anh 

* Quá trình công tác:

–  11/1979 – 11/1984 : Viện Cây Lương thực & Thực phẩm Hải Dương  Kỹ sư
–  11/19843/1993 : Trại Giống cây trồng Trung ương Châu Giang – Hải Hưng Kỹ sư    
–  4/199312/1993 : Trại Giống cây trồng Trung ương Châu Giang – Hải Hưng : Kỹ sư
–  01/19948/1996 : Trại Giống cây trồng Trung ương Châu Giang – Hải Hưng : Giám đốc
–  9/19968/1999 : Trại Giống cây trồng Trung ương Châu Giang  Hưng Yên - Giám đốc
–  9/19996/2001 : Trại Giống cây trồng Trung ương Khoái Châu  Hưng Yên - Giám đốc
–  7/200101/2004 : Trại Giống cây trồng TW Đồng Văn  Duy Tiên – Hà Nam - Giám đốc
–  02/2004 – nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương  Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
– Từ 25/4/2015 - nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam

→ Đọc thêm


Ông HÀNG PHI QUANG

ỦY VIÊN.HĐQT

* Sinh năm 1959

* Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, cử nhân kinh tế ngoại thương; Cử nhân Luật kinh doanh Đại học Kinh tế Tp.HCM; 

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

* Quá trình công tác:

–  1989 – 1993: Kế toán trưởng công ty Giống Cây Trồng  TW2.
–  1993 – 2002: lần lượt đảm nhận các chức vụ: Kế toán trưởng, Phó giám đốc Công ty XNK Côn Sơn.     
–  07/2002 – 04/2007: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  04/2007 – 04/2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  Từ 04/2008 – 04/2012: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  Từ 04/2012 đến tháng 4/2015: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng  Miền Nam.
–  Từ 05/2015 đến 12/2016 : Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Giống Cây Trồng  Miền Nam.
–  Từ 01/2017 đến nay : Ủy viên HĐQT

→ Đọc thêm


Ông BÙI QUANG SƠN

UỶ VIÊN.HĐQT

* Sinh năm 1971

 *  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp, chuyên ngành  trồng trọt

 * Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:

−  2000 - 2002 : Công ty BVTV An Giang – Nhân viên kỹ thuật thị trường thuốc BVTV và hạt giống cây trồng tại Chi nhánh TP HCM
−  2003 - 2005 : Công ty BVTV An Giang – Phó phòng kỹ thuật thị trường thuốc BVTV và hạt giống cây trồng tại Chi nhánh TP HCM  
−  2006 - 2007 : Công ty BVTV An Giang – Trưởng phòng Marketing Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng
−  2008 - 2013 : Công ty BVTV An Giang – Trưởng phòng kinh doanh Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng (phụ trách kinh doanh và marketing)
−  2014 : Công ty BVTV An Giang – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng kiêm Trưởng phòng kinh doanh
−  2015 : Công ty BVTV An Giang – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng kiêm Giám đốc kinh doanh khu vực phía Bắc
−  10/2016 – 12/2016 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Tổng Giám đốc kinh doanh
−  01/2017 – 5/2018 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Tổng Giám đốc 
−  27/04/2017 − 05/2018: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam. 
−  Từ 17/10/2019 − nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam.

→ Đọc thêm


Ông PHAN THẾ TÝ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

* Sinh năm 1972

* Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán  

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh

* Quá trình công tác

− 11/1993–02/1998 – Công ty TNHH Wishes Việt Nam – Nhân viên kiểm toán nội bộ.
−  04/1998–02/2009 – Công ty Giống cây trồng Trung Ương 1, Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Nhân viên Phòng TCKT, từ 2006 đến 2008 là thành viên BKS của  NSC.     
−  04/2006 – nay & 03/2009 – 02/2010 - Công ty cổ phần Giống NLN Quảng Nam  - Thành viên BKS – Phó Phòng TCKT.
−  03/2010–02/2011 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Quyền Trưởng phòng TCKT.
−  03/2011–01/2012 - Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Trưởng phòng TCKT.
−  02/2012 – nay – Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương – Kế toán trưởng.
−  Từ 25/4/2015 – Ủy viên BKS Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.

→ Đọc thêm


Ông Lê Thái Bình

Ông Lê Thái Bình - Thành viên Ban Kiểm soát

 * Sinh năm: 1972

 * Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
− 03/2001 − 11/2008: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Nhân viên Nhân sự.
− 12/2008 − 11/2011: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Trợ lý Pháp chế.
− 12/2011 − 11/2013: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Phó Giám đốc Nhân sự hành chính.
− 11/2013 − 09/2015: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Phụ trách Quản lý Nhân sự hành chính.
− 10/2015 − nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Giám đốc Nhân sự hành chính.
− 07/2002 − nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Thư ký Hội đồng Quản trị.
− 04/2019 − nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Thành viên Ban Kiểm soát.

→ Đọc thêm


Bà NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Thành viên Ban Kiểm soát

 * Sinh năm: 1975

 * Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính.

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
− 11/2001 – 12/2003: Công ty giống cây trồng Trung ương 1, Trại giống Đồng Văn – Cán bộ kế toán.
− 01/2004 – 03/2010: Công ty giống cây trồng Trung ương – Cán bộ kế toán.
− 04/2010 – nay: Công ty CP giống cây trồng Trung ương (Nay đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam) − Phó phòng TCKT.
− 11/2011 – nay : Công ty CP giống cây trồng Hà Tây – Thành viên Ban kiểm soát.

− 04/2019 − nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam – Thành viên Ban Kiểm soát.

→ Đọc thêm


Ông LÊ MINH CHÁNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

* Sinh năm: 1972

* Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư nông học .

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

* Quá trình công tác: 

−  1997–  2003: Công ty Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên nghiên cứu.
−  2003–2007: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên nghiên cứu.
−  2007–2008: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu phát triển.
−  2008–2009: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Giám đốc trung tâm nghiên cứu.
−  2009–2016 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Giám đốc trung tâm nghiên cứu.
−  01/2017-  nay: Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất.

→ Đọc thêm


Ông NGUYỄN ĐÌNH NAM

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

* Sinh năm: 1977

 * Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Tài chính/Cử nhân kế toán kiểm toán /Cử nhân Luật kinh doanh

 * Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 * Quá trình công tác:
−  09/2000 – 02/2002 : Công ty TNHH Đông Nam  – Nhân viên kế toán.
−  03/2002 – 08/2003 : Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn –Kế toán tổng hợp.
−  08/2003 – 05/2005 : Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long – Kế toán tổng hợp.
−  06/2005 – 11/2008 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Nhân viên KHĐT.
−  12/2008 – 10/2010 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Phó Trưởng phòng KHĐT.
−  10/2010 – 31/8/2017 : Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam – Giám đốc KHĐT.
−  27/4/2017 – 31/8/2017 : Ủy viên BKS Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
−  01/9/2017 – 31/7/2018: Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam - Kế toán trưởng.
−  01/8/2018 – 12/2020 : Phó Tổng Giám đốc Quản trị - kiêm Giám đốc Kế hoạch Đầu tư.
−  01/01/2020 – 31/5/2020 : Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam (Vina Rice).
−  01/06/2020 – nay : Tổng Giám đốc công ty Cổ Phần Giống cây trồng miền Nam.

→ Đọc thêm


Ông Nguyễn Quốc Phong

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

* Sinh năm: 1981

* Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Kinh tế Nông lâm.

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

* Quá trình công tác
−  05/2004 – 01/2009 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Nhân viên Kinh doanh – Phòng Kinh doanh.
−  02/2009 – 09/2010 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Trưởng vùng Duyên hải Miền Trung – Phòng Kinh doanh.
−  10/2010 – 03/2013 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Phó Trưởng Phòng Kinh doanh.
−  04/2013 − 9/2015 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Quyền Giám đốc Kinh doanh.
−  10/2015 − 02/2018 : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Giám đốc Kinh doanh.
−  Từ tháng 3/2018 đến nay : Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam − Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh kiêm Giám đốc Kinh doanh.

→ Đọc thêm